Αξιολόγηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής δραστηριότητας

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Παρακαλούμε συμπληρώστε αυτό το σύντομο ερωτηματολόγιο, ώστε να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε την ποιότητα των εκπαιδευτικών μας δράσεων.

  Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας

  1. Είμαι ικανοποιημένος/η γενικά με το πρόγραμμα. Επιτεύχθηκαν οι στόχοι του προγράμματος

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ

  2. Η διάρκεια, το περιεχόμενο και η δομή του προγράμματος ήταν ικανοποιητική

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ

  3. Οι γνώσεις που απέκτησα θα με βοηθήσουν στην επαγγελματική μου ανάπτυξη

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ

  Ο εισηγητής/τρια

  4. Ήταν μεταδοτικός και κινητοποιούσε τους συμμετέχοντες για να συμμετέχουν

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ

  5. Γνώριζε καλά το αντικείμενο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ

  6. Η διδακτική προσέγγιση που ακολούθησε (διάλεξη, συζήτηση, ομαδική εργασία, φύλλα εργασίας…) υποστήριξε αποτελεσματικά τη μαθησιακή διαδικασία

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ