Τα παιδιά χρειάζονται αγάπη, προσοχή
και εμπιστοσύνη για να αγαπήσουν,
να προσέξουν και να πιστέψουν στον εαυτό τους.

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Η ειδική διαπαιδαγώγηση είναι το πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού.

∆υσκολίες μάθησης δεν παρουσιάζουν μόνο τα παιδιά που έχουν χαμηλό νοητικό δυναμικό, αλλά και παιδιά με κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία, συναισθηματική διαταραχή, κάποιο σύνδρομο ή παιδιά που απλά δυσκολεύονται να μάθουν για ποικίλους και διαφορετικούς λόγους το καθένα.

Οι δυσκολίες μάθησης διακρίνονται σε:

  • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία και δυσαριθμησία)
  • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες (ανωριμότητα σε διάφορες δεξιότητες)

Στο Psychomotor Athens™, ειδικοί θεραπευτές αξιολογούν τις ελλείψεις και τις ανάγκες κάθε παιδιού και καταρτίζουν αντίστοιχο εξατομικευμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

  • Λήψη οικογενειακού και ατομικού ιστορικού
  • Αξιολόγηση δυσκολιών μάθησης, χρησιμοποιώντας το ιστορικό
    που έχει ληφθεί, συνέντευξη με το παιδί, άτυπη αξιολόγηση
    σε γνωστικούς τομείς και γενικές παρατηρήσεις

Η άτυπη αξιολόγηση αποτελείται από δοκιμασίες που φτιάχνονται από τον θεραπευτή
και είναι αυξανόμενης δυσκολίας, επιτρέποντας τον ακριβή εντοπισμό του σημείου
στο οποίο πρέπει να ξεκινήσει η παρέμβαση.

Πρέπει να επισημανθεί ότι είναι καθαρά γνωστικά τεστ τα οποία αξιολογούν τους τομείς της φωνολογικής επίγνωσης, της αναγνωστικής ικανότητας, της κατανόησης, της ορθογραφίας, της γραπτής έκφρασης καθώς και των μαθηματικών, όπου συμπεριλαμβάνεται αξιολόγηση προ-μαθηματικών εννοιών αλλά και εκτέλεση μαθηματικών πράξεων και επίλυσης προβλημάτων.

  • Χορήγηση σταθμισμένων δοκιμασιών

Οι σταθμισμένες δοκιμασίες εξετάζουν τομείς όπως η νοητική ικανότητα, η μνήμη, γλωσσική επεξεργασία κλπ. Τέτοια εργαλεία έχουν σταθμιστεί και χορηγούνται από εξειδικευμένο προσωπικό με σκοπό τον εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών σε μαθητές που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου. Τέτοια εργαλεία είναι το Αθηνά Τεστ, τα 12 ∆ιερευνητικά – Ανιχνευτικά Εργαλεία των Μαθησιακών ∆υσκολιών του Πανεπιστημίου Πατρών και άλλα.

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συχνά παρουσιάζουν και δυσκολίες συναισθηματικού ή κοινωνικού τύπου. Η απογοήτευση και η ματαίωση που βιώνουν μπορεί να επιφέρουν φόβο, άγχος, θυμό, χαμηλή αυτοεκτίμηση ή αντικοινωνική συμπεριφορά. Για αυτό, παράλληλα με την ειδική διαπαιδαγώγηση, εάν υπάρχει ανάγκη, προτείνουμε και πρόγραμμα ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε εγγραφή

co-op-workshop-in-athens