Δυσλεξία

Η δυσλεξία είναι η πιο συχνή μορφή μαθησιακής δυσκολίας, όπου τα άτομα δυσκολεύονται να μάθουν μέσω προφορικής ή γραπτής γλώσσας χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος όπως κάποιο τραύμα, πνευματική καθυστέρηση κλπ.

Μπορούν κάλλιστα να είναι ευφυή και ιδιαίτερα ταλαντούχα άτομα, γεγονός που αποτυπώνεται στο ότι εµφανίζουν φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης.

 

Τα πρώτα έκδηλα σημάδια της δυσλεξίας εµφανίζονται τα πρώτα χρόνια φοίτησης στο δηµοτικό σχολείο και εκδηλώνονται με δυσκολίες στην εκµάθηση της ανάγνωσης, της γραφής, της ορθογραφίας και κάποιες φορές με δυσκολίες στα µαθηµατικά (δυσαριθµησία).

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ
Το παιδί δυσκολεύεται:

Στη γλώσσα:

 •  Να µάθει τα γράµµατα της αλφαβήτα, τους αριθµούς, τις µέρες της εβδομάδας
 • Να ονοµατίζει αντικείµενα και ανθρώπους
 • Να διατηρεί και να εµπλουτίζει το λεξιλόγιό του ανάλογα µε την ηλικία του και να κάνει σωστή χρήση λέξεων
 • Να προφέρει σωστά λέξεις
 • Να διακρίνει λέξεις που ακούγονται παρόµοια
 • Να κάνει οµοιοκαταληξίες µε λέξεις
 • Να καταλαβαίνει οδηγίες
 • Να επαναλαµβάνει κάτι που µόλις άκουσε (βραχύχρονη µνήµη)

Στην ανάγνωση:

 • Να ονοµατίζει γράµµατα, να τα αναγνωρίζει και να τα αντιστοιχεί µε τους ήχους τους
 • Να διαβάζει ανάλογα µε την ηλικία του, χωρίς συλλαβισµό, δισταγµό, κοµπιάσµατα, παραλείψεις, προσθέσεις, αντιµεταθέσεις γραµµάτων ή κατά συµπερασµό
 • Να διαβάζει κατανοώντας το περιεχόµενο του κειµένου
 • Να αντιλαµβάνεται το νόηµα λέξεων αναλύοντας τα συνθετικά τους µέρη

Στη γραφή:

 • Να έχει µια καλή εικόνα γραπτού, χωρίς µουτζούρες και πολλά σβησίµατα
 • Να έχει οµοιόµορφα γράµµατα (άλλα µικρά και άλλα µεγάλα σε µέγεθος)
 • Να γράφει και να αντιγράφει σωστά
 • Να γράφει τα γράµµατα µιας λέξης στη σωστή σειρά χωρίς παραλείψεις, αντιµεταθέσεις ή προσθέσεις γραµµάτων
 • Να συλλαβίζει τις λέξεις σωστά και να ενώνει συλλαβές σχηµατίζοντας την αντίστοιχη λέξη
 • Να γράφει τηρώντας τους κανόνες ορθογραφίας που έχει διδαχθεί
 • Να έχει την ικανότητα αυτοδιόρθωσης του γραπτού του
 • Να προετοιµάζει γραπτές εργασίες στο σπίτι
 • Να εκφράζεται µε γραπτό λόγο αντίστοιχο της ηλικίας του

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Για τη διάγνωση σε δυσλεκτικό παιδί χρησιµοποιούνται σταθµισµένα τεστ, τα οποία αξιολογούν το γνωστικό επίπεδο του µαθητή και συγκεκριµένα τους τοµείς της ανάγνωσης, της ορθογραφίας και των γλωσσικών λειτουργιών. Τα πιο συνηθισµένα τεστ είναι:

 • Η αναθεωρηµένη Κλίµακα Νοηµοσύνης του Wechler για παιδιά (WechlerIntelligence Scale for Children, WISC-R)
 • Αθηνά Τεστ ∆ιάγνωσης ∆υσκολιών Μάθησης
 • Α΄ Τεστ – Ανιχνευτική ∆οκιµασία Σχολικής Ετοιµότητας, για παιδιά προσχολικής ηλικίας
 • Άτυπη αξιολόγηση των επιµέρους τοµέων

Το Psychomotor Athens™ παρέχει τις κατάλληλες υποστηρικτικές και εκπαιδευτικές µεθόδους αξιολόγησης και παρέµβασης σε παιδιά µε δυσλεξία, πάντα συνοδευόµενες από ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε εγγραφή

co-op-workshop-in-athens