Το σχολείο ξεκινά, εμείς βάζουμε το διάβασμα σε «τάξη»
και τα παιδιά κερδίζουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο.

Οργάνωση Σχολικής Μελέτης
Βασικές Τεχνικές Διαβάσµατος

Η οργάνωση της µελέτης αφορά όλους τους µαθητές, από το δηµοτικό σχολείο έως και την τριτοβάθµια, ακόµη, εκπαίδευση.

Οι διαφοροποιήσεις έγκεινται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε µαθητή, στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής βαθµίδας αλλά και στις µαθησιακές απαιτήσεις του µαθητή.

Υπάρχουν κάποιες βασικές και εύχρηστες τεχνικές,
στις οποίες ο µαθητής µπορεί να εκπαιδευτεί,
ώστε να κάνει τη µελέτη ευκολότερη και αποτελεσµατικότερη:

 • Μέθοδος της ανακεφαλαίωσης: Ο μαθητής καταγράφει σε μία σελίδα, περιληπτικά
  το περιεχόμενο του μαθήματος, τονίζοντας τα σημαντικότερα σημεία.
 • Μέθοδος της χαρτογράφησης: Σε έναν κύκλο, στο κέντρο της σελίδας, καταγράφεται
  το κύριο θέμα του μαθήματος. Ο κύκλος αυτός συνδέεται με άλλους μικρότερους στη συνέχεια που περιλαμβάνουν  επεξηγήσεις αλλά και άλλα σημαντικά κομμάτια του μαθήματος, που συνδέονται με τον κεντρικό κύκλο.
 • Μέθοδος της μνημονικής: Ο μαθητής βρίσκει με τι μοιάζουν οι δύσκολες λέξεις και έτσι γίνεται πιο εύκολη η ανάκλησή τους.
 • Μέθοδος της ακροστιχίδας: Ο μαθητής φτιάχνει μια ακροστιχίδα με τα αρχικά των λέξεων που πρέπει να θυμάται.
 • Μέθοδος των σημειώσεων: Ο μαθητής διαβάζοντας το μάθημά του, εκπαιδεύεται ώστε να σημειώνει τις λέξεις κλειδιά, δίπλα σε κάθε παράγραφο ή να κρατά σημειώσεις των σημαντικότερων σημείων. Έτσι δημιουργείται ένας σκελετός του μαθήματος ευκολότερος στην απομνημόνευση αλλά και στον εμπλουτισμό.
 • Μέθοδος φανταστικής ιστορίας – φανταστικής εικόνας: Στη συγκεκριμένη τεχνική επιστρατεύεται η φαντασία και η δημιουργικότητα των παιδιών. Ο μαθητής δημιουργεί μια ιστορία με τα βασικά σημεία που πρέπει να απομνημονεύσει, συνήθως αστεία, ώστε να παραμένει ευκολότερα στη μνήμη του.
 • Δημιουργία σχεδιαγραμμάτων: Ο μαθητής καταγράφει το μάθημα με τη βοήθεια σχημάτων, σχεδίων αλλά και σχεδιαγραμμάτων, ώστε να μειωθεί ο όγκος αλλά και να είναι ευκολότερη η ανάκληση.

Στο Psychomotor Athens™, εξειδικευµένοι συνεργάτες βοηθούν τους µαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων να µάθουν και να εφαρµόζουν αυτόνοµα αυτές τις τεχνικές µελέτης κάνοντας ευκολότερη τη µελέτη στο σπίτι.

Αρχικά σε ατοµικό επίπεδο τα παιδιά µαθαίνουν ευχάριστα και δηµιουργικά, µε την πλήρη καθοδήγηση ενήλικα, να δουλεύουν αυτόνοµα. Παράλληλα, µέσω µικρών και προσαρµοσµένων οµάδων στις ανάγκες του κάθε παιδιού, πραγµατοποιείται προσοµοίωση της σχολικής τάξης, ώστε το κάθε παιδί να αυτοµατοποιήσει και να γενικεύσει αυτές τις τεχνικές κάνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία λιγότερο δύσκολη.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε εγγραφή

co-op-workshop-in-athens