ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Σύψα Χριστίνα και τον δ.τ. «PSYCHOMOTOR ΑTHENS», που εδρεύει στα Βριλήσσια Αττικής, Αναπαύσεως 18, Τ.Κ.: 15235, e-mail: contact@psychomotortherapy.gr ΑΦΜ: 112118229, Δ.Ο.Υ.: Χολαργού (στο εξής «το Κέντρο»), ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σας παρέχει δια του παρόντος την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016), την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας εποπτικής Αρχής.
Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται στους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που λαμβάνουν ή ενδιαφέρονται να λάβουν υπηρεσίες υγείας από το Κέντρο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Το Κέντρο συλλέγει και επεξεργάζεται τα κάτωθι δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) και ανάλογα με τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα


Γονέα/Κηδεμόνα

-Στοιχεία ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου σε περίπτωση αλλοδαπών προσώπων, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., ΔΟ.Υ., στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail).
-Στοιχεία Δημόσιου Ασφαλιστικού Ταμείου, εφόσον επιθυμείτε να κάνετε χρήση αυτού.
-Στοιχεία αναφορικά με την γονική μέριμνα/επιμέλεια ανηλίκου.

Παιδιού.
Όνομα, επώνυμο, ΑΜΚΑ, ηλικία, τάξη, σχολείο.

Ειδική Κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων Υγείας
Δεδομένα υγείας του παιδιού και του γονέα/κηδεμόνα , ιατρικά ή μη, που σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική του υγεία, παρελθούσα, τρέχουσα ή μελλοντική και περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως για παράδειγμα είναι ιατρικό ιστορικό, δεδομένα συνεδριών από επαγγελματίες υγείας και άλλες πληροφορίες που αφορούν την υγεία.

Προέλευση Δεδομένων.

Συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τους γονείς/κηδεμόνες, από το παιδί, όπως για παράδειγμα είναι κατά τον προγραμματισμό επισκέψεων, επικοινωνιών (τηλεφωνικών, ηλεκτρονικών κτλ), με τη συμπλήρωση διάφορων εντύπων του Κέντρου, κατά την διάρκεια θεραπευτικών/συμβουλευτικών συνεδριών από επαγγελματίες υγείας, καθώς και δεδομένα από άλλους επαγγελματίες υγείας, ιατρούς από υπηρεσίες που έχει λάβει το παιδί και μας προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες, από δασκάλους του παιδιού, εφόσον έρθουμε σε επαφή μαζί τους.

Σκοποί επεξεργασίας/Νομική Βάση Επεξεργασίας.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού και των γονέων/κηδεμόνων του:

-για την παροχή υπηρεσιών υγείας, και για την επικοινωνία μέσα στα πλαίσια αυτής, όπως είναι στοιχεία ταυτοποίησης, δημογραφικά δεδομένα στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email κλπ.), για τον προγραμματισμό επίσκεψης σας και την διενέργεια των ατομικών, οικογενειακών, ομαδικών συνεδριών. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης, της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.
-για την συμμόρφωση με την κείμενη εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, ,όπως για παράδειγμα είναι οι ισχύοντες φορολογικοί νόμοι (έκδοση παραστατικών, η διατήρηση φορολογικών στοιχείων, η γνωστοποίηση στοιχείων σας σε αρμόδιους φορείς, (ενδεικτικά αρμόδια Δ.Ο.Υ. κ.λπ.), νομοθεσία περί την υγεία. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η συμμόρφωση του Κέντρου με έννομη υποχρέωσή.
-για τη θεμελίωση άσκηση, ή υποστήριξη νόμιμων αξιώσεων ενώπιον αρμόδιων δικαστικών φορέων ή άλλων φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς, όπως για παράδειγμα είναι η είσπραξη απαιτήσεων. Στη περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον του Κέντρου.
-για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter), σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις του γονέα/κηδεμόνα που αποκτήθηκαν νομίμως μέσα στο πλαίσιο της επαγγελματικής μας σχέσης, αναφορικά με δράσεις, εξελίξεις, εκδηλώσεις επιτεύγματα, πρωτοβουλίες, νέα του Κέντρου. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον του Κέντρου.

Επεξεργαζόμαστε ειδικής κατηγορίες δεδομένα (δεδομένα υγείας) προσωπικού χαρακτήρα του παιδιού και των γονέων/κηδεμόνων του:
-για την παροχή υπηρεσιών υγείας από το Κέντρο και τους συνεργαζόμενους με το Κέντρο επαγγελματίες υγείας, όπως είναι εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ιατροί, για την εκτίμηση της κατάστασης υγείας, διάγνωση, διενέργεια αξιολογήσεων, ατομικών, οικογενειακών, ομαδικών συνεδριών, την κατάρτιση θεραπευτικού /συμβουλευτικού πλάνου, για την ενημέρωση σχετικά με το παιδί. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας είναι η προληπτική ή επαγγελματική ιατρική, ιατρική διάγνωση, παροχή υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας.
-για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ενώπιον αρμόδιων δικαστικών φορέων ή άλλων φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς, όπως για παράδειγμα είναι η είσπραξη απαιτήσεων. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η θεμελίωση, άσκηση, ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του Κέντρου.
Στην περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση δημοσίου ασφαλιστικού ταμείου/φορέα σας εκδίδουμε το σχετικό παραστατικό για την διαβίβαση από μέρους σας σε δημόσιο/ασφαλιστικό τομέα. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας είναι η εκτέλεση των υποχρεώσεων και η άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων δικών σας ή του Κέντρου στον τομέα του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.
Μέσα στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών υγείας, κατόπιν συνεννόησης με τον γονέα/κηδεμόνα, ερχόμαστε σε επαφή με τους δασκάλους του παιδιού, των οποίων τα στοιχεία εσείς μας προκομίζετε και οφείλετε να τους ενημερώσετε και να τους παραπέμψετε στην παρούσα ενημέρωση, η οποία όπως εκάστοτε ισχύει αναρτάται στο www. psychomotor-athens.gr/, για να συλλέξουμε δεδομένα που αφορούν το παιδί, όπως για παράδειγμα είναι δεδομένα αναφορικά με την επικοινωνία του, την συμπεριφορά του, στοιχεία προόδου κτλ. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η ρητή συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.
-Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικών χαρακτήρα (απλών και ειδικής κατηγορίας) για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων, αυτή πραγματοποιείται κατόπιν ανωνυμοποίησης των δεδομένων σας. Νομική βάση επεξεργασίας σε αυτή την περίπτωση αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας, για την αναγκαιότητα εξαγωγής στατιστικών δεδομένων, αναφορικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας και τη διαχρονική εξέλιξη τους.
Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, θα λάβετε πρόσθετη ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Mη παροχή δεδομένων.
Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή προσωπικών δεδομένων, ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία παροχής των υπηρεσιών μας.

Αποδέκτες/Πρόσωπα που λαμβάνουν γνώση των Δεδομένων σας.
Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας έχουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι κάτωθι:
(α) Η Διοίκηση του Κέντρου
(β) Το υπαλληλικό προσωπικό και συνεργάτες του Κέντρου, όπως για παράδειγμα είναι επαγγελματίες της υγείας (εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ιατροί) εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (ΙT), νομικοί σύμβουλοι.
(γ) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής ή μετά από αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει και αποδεικνύει έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Η Εταιρεία όπου απαιτείται συνάπτει σχετικές συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα σας και οι οποίοι λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, δηλαδή όταν επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της.

Διαβιβάζουμε όσα δεδομένα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της εκάστοτε επεξεργασίας. Σε κάθε διαβίβαση, λαμβάνουμε κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία.

Δικαιώματα Υποκειμένου.

Υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα για τα ως άνω δεδομένα:
-δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών).
-δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας).
-δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη).
-δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.).
-δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο).
-δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας).
-δικαίωμα ανάκλησης (έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της).

Η ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας ή και οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς:

-με έγγραφη επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@psychomotor-athens.gr .
-αυτοπροσώπως ή με σχετική επιστολή προς το Κέντρο, Βριλήσσια Αττικής, Αναπαύσεως 18, Τ.Κ.: 15238, υπόψη του Αρμόδιου για Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κατ΄εξαίρεση αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε newsletter από το Κέντρο, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα μα εναντίωσης σας, πατώντας πάνω στον σύνδεσμο  unsubscribe/Κατάργηση που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου και στην περίπτωση αυτή δεν θα σας αποστέλλουμε σχετικά μηνύματα.

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης. Το Κέντρο μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας/νομιμοποίησή σας. Σε περίπτωση που έχετε εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή αιτήματος άσκησης δικαιώματος, τα πρόσωπο αυτό θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα έγγραφα νομιμοποίησης (όπως για παράδειγμα πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης. H Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας/νομιμοποίησή σας. Σε περίπτωση που έχετε εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή αιτήματος άσκησης δικαιώματος, τα πρόσωπο αυτό θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα έγγραφα νομιμοποίησης (όπως για παράδειγμα πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή)

Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή
β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωσή σας.

Τα ως άνω δικαιώματα σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: contact@dpa.gr, fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr

Ασφάλεια Επεξεργασίας.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων.
Το Κέντρο διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα είναι το νομικό πλαίσιο ή κώδικες περί δεδομένων υγείας, η ασφαλιστική/φορολογική νομοθεσία, για την επίλυση δικαστικών ή εξωδικαστικών διαφορών.
Μετά το πέρας χρονικού διαστήματος διατήρησης, η Eταιρεία επιμελείται της ασφαλούς καταστροφής των δεδομένων σας.

Τροποποιήσεις-Αναθεωρήσεις
Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Ενημέρωση, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας, www. psychomotor-athens.gr/

Έκδοση 1.0.: 02.09.2021

Share