ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Σύψα Χριστίνα και τον δ.τ. «PSYCHOMOTOR ΑTHENS™», που εδρεύει στα Βριλήσσια Αττικής, Αναπαύσεως 18, Τ.Κ.: 15235, e-mail: contact@psychomotortherapy.gr, ΑΦΜ: 112118229, Δ.Ο.Υ.:  Χολαργού (στο εξής «το Κέντρο»), ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σας παρέχει δια του παρόντος την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας  Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016), την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας εποπτικής Αρχής.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται στους εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν στα σεμινάρια που διοργανώνει το Κέντρο, είτε σε φυσικό είτε διαδικτυακό χώρο.

Το Κέντρο συλλέγει και επεξεργάζεται τα κάτωθι δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Εκπαιδευόμενου.

Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου), Τηλέφωνο, ΙΒΑΝ σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης.

Βεβαίωση ΟΑΕΔ (σε περίπτωση ανέργων), Φοιτητικά Έγγραφα (σε περίπτωση φοιτητών)

Σε περίπτωση διαδικτυακής διεξαγωγής του σεμιναρίου όνομα και επώνυμο χρήστη, e-mail για τη σύνδεση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, ζωντανή μετάδοση ήχου/ή και εικόνας

Προέλευση Δεδομένων

Το Κέντρο επεξεργάζεται τα δεδομένα:

-που δηλώνει ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συμμετοχής, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής σεμιναρίου.

Σκοποί επεξεργασίας/Νομική Βάση Επεξεργασίας.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του εκπαιδευόμενου:

-για την αποτελεσματική διοργάνωση ενός  σεμιναρίου και ειδικότερα  για την  ικανοποίηση του αιτήματος συμμετοχής σας, με την αποστολή μηνύματος επιβεβαίωσης συμμετοχής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, την επικοινωνία μας μέσα στο πλαίσιο αυτού. Επίσης, αν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων και προκύψει διαθεσιμότητα θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στο διαδικτυακό μας τόπο. Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η εκτέλεση σύμβασης (παροχή εκπαιδευτικού σεμιναρίου), της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Σε περίπτωση διαδικτυακού σεμιναρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom [Ενημερωθείτε για την πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom στον κάτωθι σύνδεσμο (privacy notice της Zoom σχετικά με την εφαρμογή: https://zoom.us/privacy)], το Κέντρο συλλέγει το όνομα και επώνυμο χρήστη, e-mail εκπαιδευόμενου  για τη σύνδεσή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς και ήχο ή/και εικόνα. Αναφορικά με τα δεδομένα εικόνας, ήχου σημειώνεται ότι δεν γίνεται καταγραφή και αποθήκευση του σεμιναρίου. Το Κέντρο έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητα στην πλατφόρμα της καταγραφής/αποθήκευσης. Η χρήση κάμερας ή το μικρόφωνο είναι από επιλογή αποεπιλεγμένα. Ο ήχος/ή και εικόνα του συμμετέχοντα ενεργοποιούνται /απενεργοποιούνται από τον ίδιο.  Για  παράδειγμα ο ήχος ενεργοποιείται όταν  λαμβάνει τον λόγο και  υποβάλλει ερωτήσεις για να θέσει ερωτήματα ή να δώσει απαντήσεις  και συνεπώς συμμετέχει δια της ομιλίας (ήχος). Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η εκτέλεση σύμβασης (παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών).

Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, η πλατφόρμα zoom συλλέγει και αποθηκεύει χωρίς να γίνεται κοινοποίηση στο Κέντρο μεταδεδομένα που προκύπτουν όπως για παράδειγμα είναι IP, γεωγραφική θέση, χρόνος σύνδεσης/υλικό σύνδεσης.

– για τη συμμόρφωσή μας με την κείμενη εθνική νομοθεσία, όπως για παράδειγμα είναι το  φορολογικό δίκαιο με την έκδοση παραστατικών, για το ποσό συμμετοχής που καταβάλλεται καθώς και τα στοιχεία ιδιότητάς σας (άνεργος, φοιτητής για τη μείωση του ποσού συμμετοχής) για τη διατήρηση των φορολογικών στοιχείων, για τη γνωστοποίηση στοιχείων σε αρμόδιες αρχές (π.χ. Δ.Ο.Υ.). Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η συμμόρφωση του Κέντρου με έννομη υποχρέωση.

– για την έκδοση βεβαιώσεων συμμετοχής παρακολούθησης, εφόσον μας το ζητήσει ο εκπαιδευόμενος. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον του Κέντρου να ανταποκριθεί στο αίτημα του εκπαιδευόμενου.

-για τη θεμελίωση άσκηση, ή υποστήριξη  νόμιμων αξιώσεων ενώπιον αρμόδιων δικαστικών φορέων ή άλλων φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς. Στη περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον του Κέντρου.

-για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter), σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις  του εκπαιδευόμενου που αποκτήθηκαν νομίμως μέσα στο πλαίσιο της επαγγελματικής μας σχέσης, αναφορικά  με δράσεις, εξελίξεις, εκδηλώσεις, επιτεύγματα, πρωτοβουλίες, νέα  της εταιρείας μας. Στην οριζόμενη περίπτωση  νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

Mη παροχή δεδομένων.

Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή προσωπικών δεδομένων, ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία παροχής των υπηρεσιών μας.

Αποδέκτες/Πρόσωπα που λαμβάνουν γνώση των Δεδομένων σας.

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας είναι οι κάτωθι (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

(α) Η Διοίκηση του Κέντρου.

(β) Το υπαλληλικό προσωπικό και συνεργάτες του Κέντρου, που προσφέρουν υπηρεσίες στο Κέντρο μας όπως αυτοί δύναται να είναι   εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (ΙT), χειριστές ηλεκτρονικής πλατφόρμας, φοροτεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι, εταιρείες υπηρεσιών μισθοδοσίας, διαχειριστές site,  η ηλεκτρονική πλατφόρμα Zoom,  λοιπoί  συμμετέχοντες στο σεμινάριο.

(γ) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής ή μετά από αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει και αποδεικνύει έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Το Κέντρο, όπου απαιτείται, συνάπτει σχετικές συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα σας και τα οποία λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, δηλαδή όταν επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του.

Διαβιβάζουμε όσα δεδομένα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της εκάστοτε επεξεργασίας. Σε κάθε διαβίβαση, λαμβάνουμε κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία.

Διαβίβαση Δεδομένων σε Τρίτες Χώρες

Η διαδικτυακή πλατφόρμα “Zoom” παρέχεται  από πάροχο που εδρεύει στις  ΗΠΑ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται επομένως και σε τρίτη χώρα.
Το Κέντρο έχει προβεί στις προβλεπόμενες και απαιτούμενες συμβατικές δεσμεύσεις με τη “Zoom Video Communications Inc.” για τη διασφάλιση, μεταξύ άλλων, της ορθής και ασφαλούς χρήσης της εφαρμογής. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να συμβουλευτείτε το privacy notice της Zoom σχετικά με την εφαρμογή: https://zoom.us/privacy και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Δικαιώματα Υποκειμένου.

Υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα για τα ως άνω δεδομένα:

δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών).

δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας).

δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη).

δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.).  

δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο).

δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων του Κέντρου).

-δικαίωμα ανάκλησης (έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της).

Η ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας ή και οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς:

-με έγγραφη επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@psychomotor-athens.gr .

-αυτοπροσώπως ή με σχετική επιστολή προς το Κέντρο, Βριλήσσια Αττικής, Αναπαύσεως 18, Τ.Κ.: 15235, υπόψη του Αρμόδιου για Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κατ΄εξαίρεση αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε newsletter από το Κέντρο, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα μα εναντίωσης σας, πατώντας πάνω στον σύνδεσμο unsubscribe/Κατάργηση που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου και στην περίπτωση αυτή  δεν θα σας αποστέλλουμε σχετικά μηνύματα.

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης. Το Κέντρο μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας/νομιμοποίησή σας. Σε περίπτωση που έχετε εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή αιτήματος άσκησης δικαιώματος, τα πρόσωπο αυτό θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα έγγραφα νομιμοποίησης (όπως για παράδειγμα πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή

β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωσή σας.

Τα ως άνω δικαιώματα σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρνηση του Κέντρου  ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: contact@dpa.gr, fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr.

Ασφάλεια Επεξεργασίας.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για τον σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Eιδικότερα για τη διεξαγωγή διαδικτυακών σεμιναρίων το Κέντρο λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω της εφαρμογής, σε συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις και νομοθετικές προβλέψεις και ως επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας, μεριμνώντας για την εμπιστευτικότητά τους μέσω χρήσης ασφαλών καναλιών, εφαρμογής ισχυρών κωδικών ασφαλείας και χορήγησης δυνατότητας πρόσβασης μόνο σε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Ειδικότερα:

  • Έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα καταγραφής/αποθήκευσης.
  • Ο χρήστης έχει δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (σίγασης) μικροφώνου και ομοίως ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κάμερας.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων.

Το Κέντρο θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας, για τη συμμόρφωσή του με τις νομικές του υποχρεώσεις (όπως για παράδειγμα είναι φορολογικό δίκαιο), για την επίλυση δικαστικών ή εξωδικαστικών διαφορών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Τροποποιήσεις-Αναθεωρήσεις

Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Ενημέρωση, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου,  η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη  στον ιστότοπο του Κέντρου www.psychomotor-athens.gr.

 

Έκδοση 1.0:  28.07.2021