ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ατομική επιχείρηση  με την επωνυμία  Σύψα Χριστίνα και τον δ.τ.  «PSYCHOMOTOR ΑTHENS™», που εδρεύει στα Βριλήσσια Αττικής, Αναπαύσεως 18, Τ.Κ.: 15235, e-mail: contact@psychomotortherapy.gr, ΑΦΜ: 112118229, ΔΟΥ: Χολαργού  (στο εξής «το Κέντρο»), ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  σας παρέχει δια του παρόντος την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας  Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας εποπτικής Αρχής.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε προμηθευτές/συνεργάτες (εκτός των συνεργατών/επαγγελματιών υγείας) του Κέντρου.

Το Κέντρο  συλλέγει και επεξεργάζεται τα κάτωθι δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), ανάλογα με το είδος της συνεργασίας.

Προσωπικά Δεδομένα.

Για ατομικές επιχειρήσεις/επιτηδευματίες: Βασικά στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ ή και ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου,) ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, διακριτικός τίτλος/τύπος επιχείρησης, διεύθυνση έδρας, τραπεζικοί λογαριασμοί).

Για νομικά πρόσωπα/εταιρείες: βασικά στοιχεία αναγνώρισης νομίμων εκπροσώπων, αντικλήτων, υπευθύνων έργου κλπ ή προσώπων επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τίτλος – θέση στην εταιρεία,  διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικές διευθύνσεις).

-Στοιχεία αξιολογήσεων παροχής υπηρεσιών και προμήθειας προϊόντων.

Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο  προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για τη συμβατική μας σχέση.

Προέλευση Δεδομένων.

Το Κέντρο  επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα:

-που δηλώνει ή θα δηλώσει στο μέλλον κατά την εξέλιξη της συμβατικής σχέσης  προς το Κέντρο o προμηθευτής/συνεργάτης με οποιονδήποτε τρόπο, όπως για παράδειγμα είναι μέσω σχετικών επικοινωνιών, τηλεφωνικών, ηλεκτρονικών (e-mail), μέσω εγγράφων που αποστέλλετε.

-που συλλέγει από τρίτες δημόσιες προσβάσιμες πηγές,  όπως για παράδειγμα διαδίκτυο, όπου υπάρχουν δημόσιες καταχωρήσεις αναφορικά με την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Όταν δίνετε στο Κέντρο  στοιχεία τρίτων προσώπων θα πρέπει να ενημερώνετε τα πρόσωπα αυτά για την γνωστοποίηση των στοιχείων τους στο Κέντρο  και να τους έχετε παραπέμψει στην παρούσα ενημέρωση του  Κέντρου, που είναι αναρτημένη στο www.psychomotor-athens.gr.

Σκοποί επεξεργασίας/Νομική Βάση Επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

-σε προσυμβατικό στάδιο για την επαλήθευση και ταυτοποίηση των στοιχείων σας, για την λήψη  προσφοράς που έχετε αποστείλει και την αξιολόγηση της και σε περίπτωση κατάρτισης σύμβασης, για την διαχείριση/εκτέλεση της, όπως είναι η επικοινωνία μέσα στο πλαίσιο αυτής,  η εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων μας  (για παράδειγμα πληρωμές, παροχή υπηρεσιών και προμήθειας προϊόντων), για την διαχείριση των σχέσεων της Εταιρείας  με προμηθευτές, συνεργάτες και εν γένει συναλλασσόμενους  με την Εταιρεία,   μέσα στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης. Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

-για τη συμμόρφωση του Κέντρου  με την κείμενη εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, (ενδεικτικά στον τομέα του φορολογικού δικαίου), όπως για παράδειγμα η διατήρηση φορολογικών στοιχείων, η γνωστοποίηση στοιχείων σας σε αρμόδιους φορείς (ενδεικτικά αρμόδια Δ.Ο.Υ).  Στην  περίπτωση αυτή  νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Κέντρου

-για  τη θεμελίωση,  άσκηση, ή υποστήριξη  νόμιμων αξιώσεων ενώπιον αρμόδιων δικαστικών φορέων ή άλλων φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς. Στη περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον του Κέντρου.

-για τη διαχείριση και διοίκηση του Κέντρου, στα οποία περιλαμβάνεται η τήρηση Εσωτερικών Εταιρικών Διαδικασιών (όπως για παράδειγμα αξιολογήσεις προμηθευτή/συνεργάτη για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ποιότητας των προϊόντων του), διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων. Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον του Κέντρου για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της.

Αποδέκτες/Πρόσωπα που λαμβάνουν γνώση των Δεδομένων σας.

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας είναι οι κάτωθι ( ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

(α) Η Διοίκηση του Κέντρου.

)  Το υπαλληλικό προσωπικό του Κέντρου,  συνεργάτες  που παρέχουν υπηρεσίες στο Κέντρο, όπως αυτοί δύναται να είναι (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), φοροτεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (ΙT),  εταιρείες υπηρεσιών μισθοδοσίας, διαχειριστές social media και site, προμηθευτές και εν γένει  συναλλασσόμενοι με το Κέντρο. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που προσφέρουν υπηρεσίες στο Κέντρο, όπως δύναται να είναι (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), πιστωτικά ιδρύματα,  πάροχοι λοιπών υπηρεσιών (π.χ. πάροχοι κουπονιών για γεύματα).

(γ) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές,  όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής  ή μετά από αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει και αποδεικνύει έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Το Κέντρο όπου απαιτείται συνάπτει σχετικές συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα σας και οι οποίοι λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, δηλαδή όταν επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της.

Διαβιβάζουμε  όσα δεδομένα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της εκάστοτε επεξεργασίας. Σε κάθε διαβίβαση, λαμβάνουμε κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία.

Δικαιώματα Υποκειμένου.

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

-δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών),

-δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)

-δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη)

-δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.)

-δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα  δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο).

-δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων του Κέντρο)

-δικαίωμα ανάκλησης (έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκληση.

Η ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας ή και για  οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς:

-με έγγραφη επιστολή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@psychomotor-athens.gr.

-αυτοπροσώπως ή με  σχετική επιστολή προς το Κέντρο, Βριλήσσια Αττικής, Αναπαύσεως 18, Τ.Κ.: 15235, υπόψη του Αρμόδιου για Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το Κέντρο μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας/νομιμοποίησης σας. Σε περίπτωση που έχετε εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή αιτήματος άσκησης δικαιώματος, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα έγγραφα νομιμοποίησης (όπως για παράδειγμα είναι πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή

β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωσή σας.

Τα ως άνω δικαιώματα σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρνηση του Κέντρου ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: contact@dpa.gr, fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr )

Ασφάλεια Επεξεργασίας.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων.

Το Κέντρο  θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας, για τη συμμόρφωσή της με τις νομικές της υποχρεώσεις (φορολογικό δίκαιο), για την επίλυση δικαστικών ή εξωδικαστικών διαφορών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος διατήρησης το Κέντρο, επιμελείται της ασφαλούς καταστροφής.

Tροποποιήσεις-Αναθεωρήσεις

Το Κέντρο  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Ενημέρωση,  με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη  στον ιστότοπο του Κέντρου, www.psychomotor-athens.gr.

 

 Έκδοση 1.0.: 28.07.2021