ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ατομική επιχείρηση  με την επωνυμία Σύψα Χριστίνα  και τον δ.τ. ««PSYCHOMOTOR ΑTHENS™», που εδρεύει στα Βριλήσσια Αττικής, Αναπαύσεως 18, Τ.Κ.: 15235,  e-mail: contact@psychomotortherapy.gr, ΑΦΜ: 112118229, ΔΟΥ:  Χολαργού  (στο εξής η «το Κέντρο»), ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  σας παρέχει δια του παρόντος την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας, χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας  Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας εποπτικής Αρχής.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται στους  υποβάλλοντες αίτηση  με σκοπό την πλήρωση θέσης απασχόλησης καθώς και όσων προσώπων επιθυμούν να κάνουν την πρακτική  τους άσκηση στην Εταιρεία(στο εξής «υποψήφιοι»).

Το Κέντρο  συλλέγει και επεξεργάζεται τα κάτωθι δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

 Προσωπικά Δεδομένα Υποψηφίου.

-Στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα, επώνυμο)

-Στοιχεία Επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)

-Στοιχεία  εκπαίδευσης και εργασιακή εμπειρία (βιογραφικό σημείωμα)

-Οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία μπορείτε να μας παρέχετε.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να μας παρέχετε τις ως άνω  πληροφορίες αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την αίτηση σας  για  εργασιακή απασχόληση και ως εκ τούτου παρακαλείσθε όπως απέχετε από την υποβολή σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση που η αίτηση σας αξιολογηθεί επιτυχώς και πληρωθεί η θέση από εσάς, τα προσωπικά σας δεδομένα, ήδη υπάρχοντα  ή επιπρόσθετα που θα σας ζητηθούν, θα τύχουν επεξεργασίας, αναφορικά με το καθεστώς εργασιακής σας σχέσης, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σας  σύμβασης  και την κείμενη νομοθεσία κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης που θα λάβετε.

Προέλευση Δεδομένων.

Το Κέντρο  επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ή θα δηλώσει στο μέλλον προς το Κέντρο  ο υποψήφιος, με την υποβολή  αιτήσεων και βιογραφικών με  οποιονδήποτε τρόπος ( π.χ. αποστολή   e-mail σε σχετική  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  της Εταιρείας  όπως ανακοινώνεται στην εκάστοτε σχετική ανακοίνωση/πρόσκληση, μέσω σχετικής πλατφόρμας στον ιστότοπο της Εταιρείας)

Σκοποί Επεξεργασίας/Νομική Βάση Επεξεργασίας

για την επιλογή υποψηφίων για απασχόληση για συγκεκριμένη θέση απασχόλησης και την επικοινωνία με τον υποψήφιο στο πλαίσιο διαδικασίας αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον του Κέντρου να επιλέγει τους  κατάλληλους απασχολούμενους που επιθυμεί, βάσει συγκεκριμένων κριτήριων που έχει θεσπίσει  και των αναγκών της.

Αποδέκτες/Πρόσωπα που λαμβάνουν γνώση των Δεδομένων σας.

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας είναι οι κάτωθι ( ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

 (α)  Η Διοίκηση του Κέντρου.

(β) Το υπαλληλικό προσωπικό του Κέντρου, που σχετίζεται με την αξιολόγηση των αιτήσεων.

(γ)) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές,  όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής  ή μετά από αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει και αποδεικνύει έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Η Εταιρεία, όπου απαιτείται, συνάπτει σχετικές συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα σας και τα οποία  λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, δηλαδή όταν επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της.

Διαβιβάζουμε  όσα δεδομένα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της εκάστοτε επεξεργασίας. Σε κάθε διαβίβαση, λαμβάνουμε κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία.

Δικαιώματα Υποκειμένου.

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

-δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών),

-δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)

-δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη)

-δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.)

-δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα  δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο).

δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων της του Κέντρου).

Η ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας ή και για  οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς:

με έγγραφη επιστολή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@psychomotor-athens.gr αυτοπροσώπως ή με  σχετική επιστολή προς το Κέντρο, Βριλήσσια Αττικής, Αναπαύσεως 18, Τ.Κ.: 15235, υπόψη του Αρμόδιου για Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης.

Το Κέντρο  μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας/νομιμοποίησης σας. Σε περίπτωση που έχετε εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή αιτήματος άσκησης δικαιώματος, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα έγγραφα νομιμοποίησης (όπως για παράδειγμα είναι πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή

β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωσή σας.

Τα ως άνω δικαιώματα σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρνηση του Κέντρου ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

 Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: contact@dpa.gr, fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr.

Ασφάλεια Επεξεργασίας.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

 Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων.

Το Κέντρο  θα διατηρήσει  τα προσωπικά σας δεδομένα για ανώτατο χρονικό διάστημα δυο  (2) μηνών από τη λήψη της αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη μας να αξιολογήσουμε την αίτηση σας. Μετά το πέρας της αξιολόγησης και της μη έναρξης της συνεργασίας μας /πρόσληψης σας,  το Κέντρο  επιμελείται της ασφαλούς καταστροφής των δεδομένων  σας.  Σε περίπτωση έναρξης της συνεργασίας μας/πρόσληψης σας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται από το Κέντρο  και στην περίπτωση αυτή θα λαμβάνεται πρόσθετη ενημέρωση αναφορικά με την διατήρηση τους.

Tροποποιήσεις-Αναθεωρήσεις

Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Ενημέρωση,  με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου,  η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη  στον ιστότοπο της Εταιρείας, www.psychomotor-athens.gr.

 

Έκδοση 1.0: 28.07.2021