Κοινωνικές Δεξιότητες

Η κοινωνικότητα και η σύναψη επιτυχημένων σχέσεων επηρεάζει σε πολύ σημαντικό βαθμό την αυτοπεποίθηση ενός παιδιού και το συνοδεύουν έως και μετέπειτα στην ενήλικη ζωή του.

Οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν ένα σύνολο δεξιοτήτων που επιτρέπουν σε ένα άτομο να επικοινωνεί, να αλληλεπιδρά και να κοινωνικοποιείται με τους άλλους επιτυχώς. Οι δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη κοινωνική συνδιαλλαγή είναι:

 • η κατανόηση λεκτικών και εξωλεκτικών σημάτων επικοινωνίας, όπως χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου
 • η ικανότητα για προσεχτική ακρόαση του συνομιλητή
 • η ενσυναίσθηση
 • η ικανότητα για προσαρμογή συμπεριφοράς ανάλογα με το πλαίσιο επικοινωνίας (σε ποιόν μιλάμε, τι λέμε, πότε το λέμε, πώς το λέμε)
 • η αποτελεσματικότητα του να γινόμαστε κατανοητοί και να μεταδίδουμε με σαφήνεια αυτό που θέλουμε

Τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στους παραπάνω τομείς μπορούν να επωφεληθούν πολύ από ομάδες που στοχεύουν στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι ομάδες αυτές προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν την προσωπικότητα τους και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Μέσα από θετική ενίσχυση και καθοδήγηση μαθαίνουν να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Οι ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων ενισχύουν:

 • τη μη λεκτική επικοινωνία
 • τις δεξιότητες διαλόγου
 • την ενσυναίσθηση (ανάπτυξη Θεωρίας του Νου)
 • τις δεξιότητες παιχνιδιού κι επίλυσης προβλημάτων
 • την ενίσχυση της φαντασίας
 • τη διαχείριση θυμού/ ήττας
 • την κατανόηση κοινωνικών κανόνων.

Ανάλογα με το προφίλ των παιδιών που απαρτίζουν την ομάδα οι μέθοδοι προσαρμόζονται, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες του κάθε παιδιού χωριστά. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές περιλαμβάνουν :

 • κοινωνικές ιστορίες
 • εικονογραφημένες ιστορίες (comic strip conversations)
 • κοινωνικούς κύκλους
 • οπτικοποιημένο πρόγραμμα
 • οπτικοποιημένους κανόνες
 • την κινησιοπαιδαγωγική μέθοδο Sherborne
 • γνωσιακό συμπεριφορικό δράμα, κ.ά.
Share