Μουσικοκινητικό Παιχνίδι

Τα παιδιά αγαπούν τη µουσική και µέσα από αυτή µαθαίνουν, επικοινωνούν κι εκφράζονται. Είναι δηλαδή µια “κινητήρια δύναµη” που τους δίνει ώθηση και τους κατευθύνει έτσι ώστε να:

  • Συµµετέχουν ενεργά ή/και παθητικά στις δραστηριότητες
  • Εκφράζουν τα συναισθήµατά τους
  • Χρησιµοποιούν το σώµα τους για να επικοινωνήσουν
  • Ακόµα και να ελέγχουν παρορµητικές συµπεριφορές

Η µουσική µπορεί παράλληλα να βοηθήσει τα παιδιά να βελτιώσουν και τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Η συµµετοχή δύο ή περισσότερων παιδιών βοηθά πολύ σε αυτό γιατί τα παιδιά µιµούνται και αλληλοεπηρεάζονται, ενώ παράλληλα µαθαίνουν να συµµορφώνονται ανάλογα µε τους κανόνες του οµαδικού συνόλου.

Στο µουσικοκινητικό παιχνίδι, η οµάδα ξεκινάει µε το τραγούδι της «Καληµέρας ή Καλησπέρας» και τελειώνει µε το τραγούδι «Αντίο». Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά µαθαίνουν τη σηµασία του χαιρετισµού προς την οµάδα καθώς και τα ονόµατα των µελών της.
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τα παιδιά συµµετέχουν σε δραστηριότητες όπως το οµαδικό παίξιµο µουσικών οργάνων, το οποίο συνοδεύεται από ένα τραγούδι που έχει κάποιο συγκεκριµένο θέµα.

Για παράδειγµα, το τραγούδι των ζώων της ζούγκλας ωθεί τα παιδιά να ονοµάσουν ένα ζώο της ζούγκλας και να σκεφτούν τον τρόπο που κινείται αυτό το ζώο (περπατάει, χοροπηδάει, σέρνεται, κλπ.). Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνται να ερµηνεύσουν αυτόν τον τρόπο κίνησης µε το µουσικό όργανο ή µε το σώµα τους. Το οµαδικό παιχνίδι µπορεί να ενισχύσει τη µη λεκτική επικοινωνία µεταξύ των παιδιών και τη διατήρηση της προσοχής τους.

Μια άλλη κατηγορία δραστηριοτήτων µουσικοκινητικής φύσης είναι η κινητική ανταπόκριση στον ήχο µουσικών οργάνων, χρησιµοποιώντας τις ιδιότητες του ήχου µε τις ποιότητες της κίνησης, ενώ οι δραστηριότητες ρυθµικής φύσης βοηθούν τα παιδιά στην οργάνωση και τη συγκέντρωση, αφού ο ρυθµός είναι ένα πρώιµο στοιχείο που συνοδεύει τον άνθρωπο από τη στιγµή που γεννιέται, µε το χτύπο της καρδιάς.

Επιπρόσθετα, η µουσική βοηθάει στη χαλάρωση και στη µείωση των παρορµητικών ή επιθετικών συµπεριφορών.

Στις οµάδες µουσικοκινητικής το παιδί µοιράζεται, εκφράζεται, µαθαίνει και δηµιουργεί και αυτό του προκαλεί ένα αίσθηµα ασφάλειας και αρµονίας. ∆ραστηριότητες όπως η γιόγκα µε µουσική ή µε παραγωγή ήχων κατά τη διάρκεια της εκπνοής µπορούν να προετοιµάσουν το παιδί για τις βραδινές ώρες στο σπίτι ή ακόµα και για τον ύπνο του.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις µουσικές δραστηριότητες
που ενισχύουν τις κοινωνικές δεξιότητες:

  • Η ανταλλαγή, διανοµή και κατανοµή των µουσικών οργάνων
  • Η µη λεκτική επικοινωνία µέσω του παιξίµατος των µουσικών οργάνων
  • Η αναµονή της σειράς και η υποµονή για συµµετοχή σε µια δραστηριότητα
  • Η κατανόηση των κανόνων του µουσικού παιχνιδιού και η κατάλληλη χρήση των ιδιοτήτων της µουσικής (π.χ. δυνατά και σιγά, γρήγορα και αργά, κλπ.)
  • Η ανάπτυξη λεκτικών δεξιοτήτων µέσω του µουσικού διαλόγου (π.χ. καλησπέρα, αντίο, τι κάνεις;)
  • Η ενίσχυση της φαντασίας µέσω του τραγουδιού και του µουσικού παιχνιδιού (π.χ. αναπαράσταση της κίνησης ενός ζώου µε το ρυθµό από το τύµπανο)

Σε κάθε οµάδα µουσικής υπάρχει σταθερή δοµή στις δραστηριότητες (αρχή, µέση και τέλος), ώστε να γνωρίζουν τα παιδιά τι να περιµένουν σε κάθε µέρος του µαθήµατος.

Ένα ευχάριστο οµαδικό µουσικό µάθηµα, που απευθύνεται σε παιδιά µε προβλήµατα στον λόγο, στην επικοινωνία και στις κοινωνικές δεξιότητες!

Επικοινωνήστε μαζί μας

210 8 100 508

Κάντε εγγραφή

co-op-workshop-in-athens