Διαδικασία απόδοσης δαπάνης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

Σύμφωνα με την τελευταία Υπουργική Απόφαση (με αριθ. Φ90380/5383/738 (ΦΕΚ 1233/Τ. Β./ 11.4.2012 / παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ε. Κ. Π. Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ), η δαπάνη πράξεων θεραπείας ειδικής αγωγής δύναται να αποδίδεται στους ασφαλισμένους από τις Υπηρεσίες Παροχών των ενταχθέντων στον Οργανισμό Ασφαλιστικών Φορέων μετά από απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χωρίς συμμετοχή, εφ’ όσον οι δικαιούχοι ασφαλισμένοι προσκομίσουν:

1. Ιατρική γνωμάτευση εκδιδόμενη από δημόσιο φορέα (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι αναφερόμενες ειδικότητες ιατρών (Παιδοψυχίατρος, Ψυχίατρος, Νευρολόγος, Αναπτυξιολόγος), αποδέχεται ο ΕΟΠΥΥ ιατρικές γνωματεύσεις και από Παιδιάτρους και από Ορθοπαιδικούς) στην οποία θα αναγράφεται η πάθηση του ασθενούς, το είδος και ο αριθμός των θεραπειών στις οποίες θα πρέπει να υποβάλλεται ανά μήνα, για τη βελτίωση της κατάστασής του, καθώς και το χρονικό διάστημα της απαιτούμενης θεραπείας.

Η διάρκεια ισχύς της ανωτέρω γνωμάτευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

 2. Η ανωτέρω ιατρική γνωμάτευση θα σφραγίζεται από τον ελεγκτή ιατρό ΕΟΠΥΥ και θα κατατίθεται στον Ατομικό Φάκελο του ασφαλισμένου που θα τηρείται στην Υπηρεσία Παροχών για κάθε ασφαλισμένο που δικαιούται ειδική αγωγή.

Σημειώνεται ότι κάθε φορά που θα υποβάλλεται απόδειξη δαπάνης θα συνοδεύεται από ακριβές φωτοαντίγραφο της παραπάνω γνωμάτευσης.

3. Όλες οι πράξεις – θεραπείες που αναφέρονται στην ετήσια ιατρική γνωμάτευση των εξουσιοδοτημένων Φορέων θα αναγράφονται υποχρεωτικά από τον ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ, εφάπαξ ετησίως και στο ατομικό Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλισμένου σε ξεχωριστή σελίδα με αναγραφή της ένδειξης «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» με ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα ελεγκτή.

4. Νόμιμη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Κέντρου/εταιρείας η οποία, στο πίσω μέρος, θα φέρει τη σφραγίδα του εκάστοτε ειδικού θεραπευτή που διενέργησε στον ασφαλισμένο τις θεραπείες και για όσες έγιναν στο συγκεκριμένο Κέντρο/εταιρεία. Το κέντρο/εταιρεία παραδίδει φάκελο με επικυρωμένο αντίγραφο της μεταβολής δραστηριοτήτων ή της βεβαίωσης με την οποία πιστοποιούνται οι παρούσες δραστηριότητες της επιχείρησης ή της κατάστασης συμφωνητικών στον ασφαλισμένο, σε ετήσια βάση.

5. Αντίγραφο τίτλου σπουδών των θεραπευτών (μεταφρασμένο για πτυχία εξωτερικού) το οποίο θα κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο εφάπαξ από κάθε ασφαλισμένο στις Υπηρεσίες Παροχών.

6. Υπεύθυνη δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου ότι το παιδί του δεν λαμβάνει ειδική αγωγή από ειδικά εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία, άσυλα και Κ.Α.Α Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας.

Διαδικασία απόδοσης δαπάνης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  • Η Υπηρεσία Παροχών θα σημειώνει στο ατομικό βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου τον κάθε μήνα κατάθεσης των δικαιολογητικών.
  • Επισημαίνεται ότι το ατομικό βιβλιάριο υγείας αποτελεί το ατομικό ιστορικό κάθε ασφαλισμένου και δεν αφαιρείται κανένα στέλεχός του, για την απόδοση δαπάνης των θεραπειών.
  • Διευκρινίζουμε ότι όλες οι ανωτέρω δαπάνες αποδίδονται σύμφωνα με τα μέγιστα αποδιδόμενα ποσά όπως ορίζονται στον κάθε φορά ισχύοντα ΕΚΠΥ και αφού πρώτα υπολογιστούν τα ακριβή ποσά σύμφωνα με τις ανωτέρω οριζόμενες τιμές και τις πράξεις θεραπείας για τις οποίες έχει παραπεμφθεί ο κάθε ασφαλισμένος.

 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΟΠΥΥ

 

  • Τελευταία ανανέωση άρθρου: Οκτώβριος 2016
  • Το άρθρο είναι καθαρά ενημερωτικό. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (www.eopyy.gov.gr)

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Share

Start typing and press Enter to search